Vrienden van de Moriahoeve

 Als u vriend bent van Moriahoeve, kunt u ons steunen met een gift, die fiscaal aftrekbaar is.

Extraatjes in de zorg zijn zeer welkom, om onze bewoners te kunnen verwennen, te laten genieten en hun welzijn te bevorderen.

 

Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve heeft de ANBI-status toegekend gekregen.

Het fiscaal nummer is: 822508837B01

IBAN: NL43RABO0121167801

Contactgegevens: Woonzorgboerderij Moriahoeve, De Steeg 4a, 3931 PM Woudenberg,

tel. 033-3030445, email: info@moriahoeve.nl

Raad van Bestuur: Lydia van Ravenhorst 

Raad van Toezicht bestaande uit:

Aart van Kruistum (voorzitter),

Ben Post,

Anja Hulsbergen

Gera van der Woude

 

Beleidsplan is te downloaden met onderstaande link:

userfiles/file/Strategisch%20plan%20Moriahoeve%202014-2017%201_0.pdf

Het beloningsbeleid van de bestuurders is binnen de norm van de WNT. Raad van Toezicht leden ontvangen een maximale vrijwilligersvergoeding op jaarbasis.

 

Doelstelling:

1. Moriahoeve is een kleinschalig wooninitiatief voor mensen met dementie. Gebouwd op het platteland, op het erf van een boerderij in het midden van het land. Voor de bewoner is er op het terrein veel vrijheid binnen de veiligheid van de woonomgeving.
Er staan 4 woningen waarin 37 bewoners wonen. De woningen hebben respectievelijk 3 x 9 en 1 x 10 bewoners.
Daarnaast is er een groep mensen, die nog thuis woont en deelneemt aan de dagactiviteiten. De dagactiviteiten worden op 4 dagen in de week aangeboden.
De eerste woning is geopend 24 maart 2012 en na bijna 4 jaar is er een identiteit ontwikkeld, die ontstaan is vanuit het eerste verlangen: menswaardige zorg te bieden vanuit christelijk oogpunt.
Het motto is “U wordt hier gezien!”
Dit houdt in dat de bewoner gezien wordt in zijn menszijn, in zijn eigenheid, dat de medewerker met alle gaven en talenten ingezet wordt en dat U met een hoofdletter, dus dat God de Vader, door de Heilige Geest, en Zijn Zoon Jezus, hier gezien wordt.
Moriahoeve hanteert een eenvoudige bottom-up structuur uitgebeeld door een druiventros, waarin ieder zijn eigen rol heeft en uniek is. Er is bewust gekozen voor zo min mogelijk overhead, zodat de financiën die binnen komen ook daadwerkelijk in de zorg geïnvesteerd kunnen worden. Er is gekozen om de teams zelf-organiserend te laten zijn, waaronder wordt verstaan zelforganisatie van uitvoering van de zorg, beheer van budgetten en activiteiten binnen beleidskader en randvoorwaarden.
Aan de onderste druiven wordt inhoud gegeven door de leden van het MT: Directeur/bestuurder, coördinator zorg, manager facilitaire dienst, secretariaat. Zij ondersteunen de medewerkers, die naast de bewoners, het belangrijkste in de organisatie zijn. De medewerkers moeten uiteindelijk het werk verrichten en hebben het meeste contact met familie en mantelzorgers.

In de statuten van Moriahoeve is de grondslag vastgelegd. Citaat uit de statuten:
“De grondslag van Moriahoeve berust op de Bijbel als Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbend Woord en aanvaardt derhalve Jezus Christus als Gods Zoon, die door Zijn verzoenend lijden en sterven de enige Weg is tot behoud.”

Het doel van Moriahoeve is eveneens vastgelegd in de statuten en wordt omschreven als volgt:
a. Het aanbieden van woon- en zorgfuncties, dagbesteding en recreatiefuncties voor mensen met een zorgindicatie;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.2. Missie, visie en kernwaarden
Eind 2013 heeft het managementteam (MT) de volgende missie, visie en kernwaarden geformuleerd voor Moriahoeve.
Evaluatie en eventuele bijstelling zal plaatsvinden in 2020.
Hierin zullen OR, Bewonersraad en Raad van Toezicht betrokken worden.

2.1. Missie
De missie geeft kernachtig de bestaansreden en waarden van een organisatie weer. Het is de basis van de identiteit van de organisatie.

De missie van Moriahoeve is:
Woonzorgboerderij Moriahoeve is een professionele, belevingsgerichte en zorg-op-maat zorgaanbieder, die vanuit christelijke bewogenheid zorg verleent op het platteland in de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei. Dit betreft de volgende vormen van zorg:
1. Kleinschalige woonvorm met zorg voor mensen met dementie
2. Dagactiviteiten voor mensen die een dagstructuur wensen of nodig hebben
3. Dementiezorg en –advies plus individuele begeleiding thuis
4. Kennisoverdracht op gebied van dementie voor belanghebbenden

2.2. Visie
De visie werpt een blik op de toekomst en beschrijft de gewenste situatie op lange termijn.
Visie van Moriahoeve is:

Woonzorgboerderij Moriahoeve wil een groene en inspirerende woon- en zorgomgeving zijn die vertrouwd voelt voor mensen met dementie. De zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg wordt gegeven door medewerkers die christen zijn en bevlogen zoeken naar een optimaal welbevinden passend bij de mens, met daarbij als mensvisie: Ieder mens is uniek, door God geschapen en bedoeld om tot zijn/haar bestemming te komen.
Bij Moriahoeve worden medewerkers voldoende uitgedaagd om hun gaven en talenten te ontwikkelen en in te zetten. Iedereen die de christelijke en belevingsgerichte visie kan respecteren is als bewoner en deelnemer welkom binnen Moriahoeve. Het uitgangspunt is dat het voor iemand met een AOW of modaal inkomen financieel mogelijk moet zijn om er te wonen.

2.3. Kernwaarden
De kernwaarden geven de persoonlijkheid aan van de organisatie.
De volgende kernwaarden zijn gekozen door het MT, met de eerste kernwaarde als uitgangspunt voor de andere vier:
 We zijn christen met hoofd, hart en handen
 We zijn groen en (ver)fris(send)
 We zijn bevlogen
 We leren door te reflecteren
 We zijn betrouwbaar (borgen)

 

Verslag en financiele verantwoording is hieronder te downloaden:

Jaarrekening 2015: userfiles/file/Jaarrekening%20Moriahoeve%202015%20-DEFINITIEF-%20was%20getekend.pdf

Jaarrekening 2016: userfiles/758457-jr 2016-Woonzorgboerderij Moriahoeve - WG CV.pdf

 

 

 

 

Design by ExCom 2011- disclaimer - Sitemap